ย้อนกลับ

2020-07-26 15:47:35 โดย กฤษกร หวานจริง (Dave812546)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เป็นโรงเรียน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นโรงเรียนสวัสดิการ แก่ คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีนักเรียนมัธยมศึกษา จบไปแล้ว 36 รุ่น ปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 943 คน


ปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขยายหน่วยงาน บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของหน่วยงาน ปัญหาที่เกิดกับบุคลากรก็คือปัญหาขาดที่เล่าเรียนบุตร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ไม่อาจสนองความต้องการนี้ได้ทั้งหมด เพราะจําเป็นต้องคงนโยบายเดิมไว้ ประกอบกับข้อจํากัดด้านสถานที่ ด้วยเหตุนี้ แนวคิดการก่อตั้งโรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเกิดขึ้น

ปี พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ นายแพทย์กวี ทังสุบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัยนั้น ได้มีแนวคิดก่อตั้งโรงเรียนสวัสดิการขึ้น และปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้น มหาวิทยาลัยได้เจรจากับธนาคารไทยพาณิชย์ขอเปิดสาขาในมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้สนับสนุนด้านการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคเงินให้จํานวน 5,000,000 บาท เงินจํานวนนี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อปรับปรุงโรงอาหารและห้องพยาบาล 500,000 บาท ซ่อมแซมต่อเติมเรือนรับรอง 500,000 บาท สร้างอาคารและซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้โรงเรียน 2,000,000 บาท อีก 2,000,000 บาท น้ําเข้ามูลนิธิโรงเรียนสาธิตมอดินแดง มูลนิธินี้ ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน