ย้อนกลับ

2020-07-26 16:30:06 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


ปรัชญา

" ประพฤติดี มีพลานามัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม "

 • ประพฤติดี หมายถึง เป็นผู้มีประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อันพึงประสงค์ของสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีมารยาทดีและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติ
 • มีพลานามัย หมายถึง เป็นผู้ที่รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย ทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้อื่นมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ละเว้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ใฝ่หาความรู้ หมายถึง เป็นผู้รักในการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะทำให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต
 • เชิดชูคุณธรรม หมายถึง เป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และยุติธรรม รวมทั้งยกย่องและเชิดชูต่อผู้ที่มีคุณธรรม ซึ่้งจะช่วยจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบไป

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ


เอกลักษณ์

" เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี "


อัตลักษณ์

" สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม "


พันธกิจ

 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาการศึกษาแบบก้าวกระโดด สร้างนวัตกร ให้มีความเป็นวิทยาการปัจจุบันและในอนาคตอย่างมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน
 3. พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การศึกษาเพื่อสังคม
 4. เน้นจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปประยุกต์ต่อยอดในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเป็นพลโลก
 5. สนับสนุนและร่วมผลิตครูมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน ปีพุทธศักราช 2563-2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแบ่งเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่


สาหลักที่ 1 Academy Transformation มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Research Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสังคม โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงาน วิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเป็นเลิศขององค์กรทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เสาหลักที่ 2 Ecology Transformation มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 Smart Education 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 Smart Faculty 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 Smart School พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบของประเทศ (Prototype) 

เสาหลักที่ 3 Spiritual Transformation มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การบริหารที่มีธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น ความรักในวิชาชีพ (Passion) การผูกใจรักต่อองค์กร (Faithfulness) ความจงรักภักดีต่อองค์กรในฐานะสมาชิก (Royalty) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมและร่วมรักษาวัฒนธรรมในวิชาชีพครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างความผูกพันกับศิษย์เก่าและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

จากปรัชญาที่ทางโรงเรียนยึดเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และแผนงานในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดไว้ในแผนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ด้าน ดังนี้

 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ
 • เชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผลและกล้าแสดงออก
 • รักการออกกำลังกาย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด