ย้อนกลับ

2020-07-26 16:57:39 โดย กฤษกร หวานจริง (Dave812546)


---รอการอัพเดทรูป---


b62-7

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

b62-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

b62-3
b62-4
b62-5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์ไพทูล นารคร 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

b62-1

b62-6

 

อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล