ย้อนกลับ

2012-09-14 09:40:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


                      ชื่อ-สกุล

         วาระการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย

พ.ค. 2524 – มิ.ย. 2524

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร

มิ.ย. 2524 - 2526

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร

มิ.ย. 2526 - 2528

4. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย

ต.ค. 2528 - 2529

5. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

มิ.ย. 2529 - 2532

6. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา คณะวรรณ

พ.ย. 2532 - 2534

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร

มิ.ย. 2534 - 2539

8. ดร.อาคม อึ่งพวง

มิ.ย. 2539 - 2543

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

มิ.ย. 2543 - 2544

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์

ส.ค. 2544 (รักษาราชการ)

11. นายพงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด

ก.พ. 2545 - 2546

12. ดร.อาคม อึ่งพวง

ม.ค. 2546 - 2547

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

มี.ค. 2547 - 1 ม.ค. 2549

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง อ่อนจำรัส

ม.ค. 2549 - 2553

15. นายปรีชา เครือวรรณ

มิ.ย. 2554 - ส.ค. 2555

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์

ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 (รักษาราชการ)

17. นางพวงทอง พูลเรือง 

ม.ค. 2556 - 2562

18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

มิ.ย. 2562 (รักษาราชการ)

B1

      1. รองศาสตราจารย์แสงทวี   ชื่นอุทัย

B2

       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน  สุริหาร

B3

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง  เวชสุนทร

B1

        4. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย

B5

       5. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

B6

    6. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา คณะวรรณ

B7

      7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร

B8

               8. ดร.อาคม อึ่งพวง

B9

   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

B10

  10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์

B11

            11. นายพงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด

B12

                12. ดร.อาคม อึ่งพวง

B13

  13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

B14

   14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง อ่อนจำรัส

B15

             15. นายปรีชา เครือวรรณ

B16

    16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์

B17

           17.  นางพวงทอง พูลเรือง 

B18-2

     18.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ