ย้อนกลับ

2020-09-12 01:23:43 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ (มอดินแดง) รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น” จากโครงงาน เรื่อง การพัฒนารถบังคับวิทยุสำหรับการตัดหญ้าและพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
  • นายคุณากร ตั้งตระกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวกมลนันท์ วงศ์พรมบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • นางสาวญาณภา สิงห์คราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ (มอดินแดง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
  • เด็กหญิงอาภรพัฒน์ ธารเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • เด็กหญิงศศิพิมล แสนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • เด็กชายปิติวรรธน์ กิตติวิมลชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศราวุฒิ ทองลี และ อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ
โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศต่อไป ในค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ (มอดินแดง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
  • เด็กชายธนกร ศิลาพันธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • เด็กหญิงนัยน์ปพร กำหอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • เด็กหญิงวรินยุพา งามเจริญวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ
 โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศต่อไป ในค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาณิดา อิ่มเสมอ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น