ย้อนกลับ

2019-11-07 10:15:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรม สานฝันสู่อุดมศึกษา ช่วง P3 เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ในช่วงเช้า ได้รับฟังการบรรยายนโยบาย​รับเข้าศึก​ษาต่อในมหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​ ปีการศึกษา​ 2563 จาก รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์​ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรกับโควต้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. เป็นกิจกรรมติวเข้มเนื้อหาวิชาความถนัด (PAT) โดยวิชาควาถนัดทางสถาปัตยกรรม โดย อ.ไชยเดช แก้วสง่า รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ความถนัดทางวิชาชีพครู โดย อ.สำรวน ชินจันทึก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ภูริพงศ์ สุธิโสภาพันธ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ โดย อาจารย์พิทยาธร เพชรนุ่ม อาจารย์จากสถาบัน Top One Academy จ.ขอนแก่น