ย้อนกลับ

2019-06-12 16:12:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร ในการดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนฯ ด้วยผู้บริหารชุดเดิมได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งลง โรงเรียนฯ จึงได้จัดตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ในการบริหารโรงเรียนฯ ซึ่งได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร
  • อาจารย์ไพทูล นารคร รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
  • อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล