ย้อนกลับ

2020-06-18 12:15:44 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เปิดรับสมัครเรียน ในกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2020) ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่ม F1 (FUN) “สร้างสุข สนุกคิด เนรมิตฝัน”
สำหรับนักเรียนขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

Ⓜ️1️⃣ ม.1 รับจำนวน 40 คน ค่าสมัคร 3,500 บาท

▶️เมื่อชำระค่าลงทะเบียน ผู้สมัครจะได้รับ
✅ กระเป๋าผ้า Summer Camp 1 ใบ
✅ เอกสารการสอน 1 เล่ม (รวมทุกวิชา)
✅ เสื้อ Summer Camp 1 ตัว
✅ อาหารว่างวันละ 1 มื้อ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
✅ เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด)

▶️กิจกรรมทั้งสิ้น 95 ชั่วโมง ประกอบด้วย
✅1. กิจกรรมการเรียนการสอน 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์ รวม 73 ชั่วโมง
✅2. กิจกรรมเสริมทักษะความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์, ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, อาเซียนและภาษาญี่ปุ่น รวม 18 ชั่วโมง
✅3. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกาย รวม 4 ชั่วโมง

Ⓜ️2️⃣ ม.2 รับจำนวน 40 คน ค่าสมัคร 3,500 บาท

▶️เมื่อชำระค่าลงทะเบียน ผู้สมัครจะได้รับ
✅ กระเป๋าผ้า Summer Camp 1 ใบ
✅ เอกสารการสอน 1 เล่ม (รวมทุกวิชา)
✅ เสื้อ Summer Camp 1 ตัว
✅ อาหารว่างวันละ 1 มื้อ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
✅ เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด)

▶️กิจกรรมทั้งสิ้น 95 ชั่วโมง ประกอบด้วย
✅1. กิจกรรมการเรียนการสอน 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์ รวม 73 ชั่วโมง
✅2. กิจกรรมเสริมทักษะความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์, ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, อาเซียนและภาษาญี่ปุ่น รวม 18 ชั่วโมง
✅3. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกาย รวม 4 ชั่วโมง

กลุ่ม F2 (FIND) “ค้นหาตัวตน เป็นคนที่ใช่ ”
สำหรับนักเรียนขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4

Ⓜ️3️⃣ ม.3 รับจำนวน 40 คน ค่าสมัคร 3,500 บาท

▶️เมื่อชำระค่าลงทะเบียน ผู้สมัครจะได้รับ
✅ กระเป๋าผ้า Summer Camp 1 ใบ
✅ เอกสารการสอน 1 เล่ม (รวมทุกวิชา)
✅ เสื้อ Summer Camp 1 ตัว
✅ อาหารว่างวันละ 1 มื้อ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
✅ เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด)

▶️กิจกรรมทั้งสิ้น 96 ชั่วโมง ประกอบด้วย
✅1. กิจกรรมการเรียนการสอน 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์ รวม 81 ชั่วโมง
✅2. กิจกรรมเสริมทักษะความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์, ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวม 10 ชั่วโมง
✅3. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกาย รวม 5 ชั่วโมง

Ⓜ️4️⃣ ม.4 รับจำนวน 40 คน ค่าสมัคร 4,000 บาท

▶️เมื่อชำระค่าลงทะเบียน ผู้สมัครจะได้รับ
✅ กระเป๋าผ้า Summer Camp 1 ใบ
✅ เอกสารการสอน 1 เล่ม (รวมทุกวิชา)
✅ เสื้อ Summer Camp 1 ตัว
✅ อาหารว่างวันละ 1 มื้อ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
✅ เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด)

▶️กิจกรรมทั้งสิ้น 111 ชั่วโมง ประกอบด้วย
✅1. กิจกรรมการเรียนการสอน 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยา รวม 93 ชั่วโมง
✅2. กิจกรรมแนะนำระบบการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (TCAS), กิจกรรมทัวร์คณะต่าง ๆ (มข.) และกิจกรรมการค้นหาตัวตน รวม 9 ชั่วโมง
✅3. กิจกรรมการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test รวม 6 ชั่วโมง
✅4. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รวม 3 ชั่วโมง

กลุ่ม F3 (FOCUS) “ความมุ่งมั่นจะทำให้ทุกอย่าง…ต่างไปจากเดิม”
สำหรับนักเรียนขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

Ⓜ️5️⃣Ⓜ️6️⃣ รับสมัครเพียง 35 คน เท่านั้น ค่าลงทะเบียนคนละ 9,000- บาท
สมัครเป็นคู่ (Friend Get Friend) ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000- บาท

▶️เมื่อชำระค่าลงทะเบียน ผู้สมัครจะได้รับ
✅ กระเป๋าผ้า Summer Camp 1 ใบ
✅ เอกสารการสอน 1 เล่ม (รวมทุกวิชา)
✅เสื้อ Summer Camp 1 ตัว
✅ อาหารว่างวันละ 2 มื้อ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
✅ เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด)
✅คำนิยม ในกรณีเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
✅ Gift Box (ประกอบด้วย Thumb drive และ Portfolio ส่วนบุคคล)

▶️กิจกรรมทั้งสิ้น 114 ชั่วโมง ประกอบด้วย
✅1. ปฐมนิเทศ 1.5 ชั่วโมง (ผู้ปกครองเข้ารับฟังร่วมกัน)
✅2. ติววิชาสามัญ/O-NET ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา รวม 78 ชั่วโมง
✅3. ติว GAT รวม 12 ชั่วโมง
✅4. TCAS & Portfolio รวม 16.5 ชั่วโมง
✅5. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รวม 3 ชั่วโมง
✅6. กิจกรรมแทนคำขอบคุณ (Thank you party) รวม 3 ชั่วโมง

สถานที่รับสมัคร : ห้องวิชาการ อาคาร 7 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม

กลุ่ม F1 และ F2 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2563 ยกเว้น กลุ่ม F3 สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/12q-W-M2_tIqBfurDR6ni-sQt52ontkKG/view?usp=sharing หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องวิชาการ อาคาร 7 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม