ย้อนกลับ

2019-09-10 09:22:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดนิทรรศการศิลปะ ดนตรี และภาพถ่าย ครั้งที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมหลักสูตรต่อยอดจากการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และชุมชนถ่ายภาพ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ซึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นย่อมเริ่มต้นจากทักษะการปฏิบัติงานจริงเกือบทั้งสิ้น โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการทางด้านศิลปะ ดนตรี และภาพถ่าย กิจกรรม Work Shop การวาดภาพการ์ตูนย์ด้วยสีน้ำ กิจกรรม SMD เปิดท้าย กิจกรรม Art Lane การประกวดร้องเพลง และการแสดงของนักเรียน