ย้อนกลับ

2020-06-18 12:35:29 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


รับสมัครเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.4 หรือม.5 ที่ต้องการเรียนวิชาทหารสามารถสมัครเรียนได้ในช่วงวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องพักอ.ยุทธนา เพียมูล (083-2867311)

หลักฐานการสมัครที่ต้องเตรียมในการสมัคร
1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3X4 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
2. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อตัวเอง 1 แผ่น, สำเนาทะเบียนบ้านชื่อบิดา 1 แผ่น,สำเนาทะเบียนบ้านชื่อมารดา 1 แผ่น
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 แผ่น

หมายเหตุ : สำเนาหลักฐานในการสมัครห้ามลงนามรับรองสำเนา เนื่องจากทางศูนย์การฝึกกำหนดให้อาจารย์ผู้กำกับวิชาทหารเป็นผู้รับรองสำเนาแทน