/* ปิดไม่ให้เห็น Course Carousel ชั่วคราวบนมือถือ */